Programul Operațional Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru perioada de programare 2021-2027

16.10.2020 | ADR Sud-Est


Obiective strategice regionale și priorități de dezvoltare

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est a elaborat o nouă versiune a Programului Operațional Regional - Regiunea Sud-Est 2021-2027, document care a fost transmis Comisiei Europene în luna octombrie 2020, pentru analiză și negociere.

Obiectivul general al POR SE 2021-2027 este reprezentat de creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunii, capabilă să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul ei de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. Tipurile de acțiuni propuse vor conduce la reducerea disparităților și la transformarea Regiunii Sud-Est într-o regiune mai atractivă, într-un spațiu economic stabil și diversificat în care cercetarea și inovarea au un rol activ.


POR SE 2021-2027 s-a construit pe o abordare de tip bottom up, dar și top-down, în largi parteneriate, pentru asigurarea corelării cu Planul pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est 2021-2027, precum și cu strategiile naționale sectoriale și documentele europene relevante. Astfel, au fost desfășurate consultări cu autorități urbane, autorități publice locale, parteneri ai mediul preuniversitar și universitar, parteneri economici și sociali și organisme relevante care reprezintă societatea civilă, inclusiv parteneri în domeniul protecției mediului, organizații neguvernamentale și organisme însărcinate cu promovarea integrării sociale, egalității de gen și nediscriminării care, în conformitate cu abordarea bazată pe guvernanța pe mai multe niveluri se implică pe durata programării și, ulterior în implementare, inclusiv prin participarea la comitetul de monitorizare.

POR SE 2021-2027 are la bază următoarele obiective strategice regionale, identificate și prioritizate ca fiind cele mai relevante în contextul stadiului actual de dezvoltare socio-economică a regiunii, precum și a principalelor direcții de acțiune strategică menționate în documentele strategice naționale și europene relevante:

 • OSR 1 Susținerea inovării, prin stimularea dezvoltării mediului antreprenorial, a sectorului CDI și a colaborării dintre acestea, în vederea utilizării de produse și procese inovative, în contextul specializării inteligente.
 • OSR 2 Susținerea adoptării de soluții de tip SMART CITY la nivelul regiunii
 • OSR 3 O regiune mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și a adaptării la schimbările climatice
 • OSR 4 Îmbunătățirea accesibiltății, mobilității și conectivității în regiune, prin investiții în infrastructura rutieră de transport regional ca factor determinant al dezvoltării economice, reziliente în fața schimbărilor climatice, sigură și operațională, capabilă să asigure legături rapide și eficiente la rețelele de transport internațional, interrgional și intraregional precum și fluidizarea circulației bunurilor și persoanelor, asigurând un standard european al infrastructurii, valorificând astfel și poziția geo-strategică a regiunii.
 • OSR 5 Îmbunătățirea calității învățământului și cresterea accesului populatiei la educatie prin dezvoltarea infrastructurii aferente
 • OSR 6 Creșterea atractivități Regiunii Sud-Est prin valorificarea potentialului turistic si al patrimoniului cultural si natural
 • OSR 7 Intărirea capacității administrative la nivelul AMPOR și beneficiari pentru o bună implementare a POR

In corelare cu obiectivele strategice regionale, au fost propuse urmatoarele prioritati:

 • Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice: 250.549.317 euro
 • Prioritatea 2: O regiune cu orașe Smart: 125.889.000 euro
 • Prioritatea 3: O regiune cu orașe prietenoase cu mediul: 485.515.000 euro
 • Prioritatea 4: O regiune accesibilă: 180.676.000 euro
 • Prioritatea 5: O regiune educată: 89.988.322 euro
 • Prioritatea 6: O regiune atractivă: 87.219.900 euro
 • Prioritatea 7: Asistența tehnică: 54.709.357 euro

Accesare POR 2021-2027


Sursă text și foto: ADR Sud-Est