Confidențialitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru noi și dorim să fim deschiși și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal, așadar Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România ROREG vă asigură de confidenţialitatea tratării datelor furnizate precum și de respectarea drepturilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia datelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Cine suntem noi?

Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România ROREG (Asociația ROREG) cu sediul pe str. Proclamația de la Timișoara Nr. 5, Timișoara, este o instituţie neguvernamentală, conform OUG 26/2000 cu privire la asociații și fundații. ROREG își propune să reprezinte interesele agențiilor pentru dezvoltare regională la nivel național și internațional în vederea sprijinirii dezvoltării instituționale a acestora și îndeplinirii obiectivelor care le revin în conformitate cu Legea nr. 315/ 2004, privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare.

Asociația ROREG nu folosește datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri comerciale sau în scopul obținerii de beneficii financiare ca urmare a prelucrării datelor.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Asociația ROREG în vederea:

  • Desfășurării de campanii de informare și conștientizare a publicului larg sau a unor categorii de public țintă definite de programe și proiecte;
  • Transmiterii de informații privind accesarea și utilizarea fondurilor europene și promovarea programelor / proiectelor gestionate de Asociația ROREG;
  • Soluționării cererilor / solicitărilor; Seminarii de instruire, conferințe, ateliere, schimburi de experiență (inclusiv înregistrarea la evenimentele organizate de Asociația ROREG); Cercetare și analiză;
  • Desfășurării activității de recrutare și selecție;
  • Încheierii și executării contractelor precum și în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale;
  • Îndeplinirii obligațiilor legale și realizării intereselor legitime, precum și raportării către organele abilitate ale statului;
  • Constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție.

Accesul la date și perioada de păstrare

Datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul departamentelor Asociației ROREG. Instituția noastră va acționa numai ca persoană împuternicită de către persoanele fizice pentru a deține anumite date cu caracter personal și va prelucra datele cu caracter personal exclusiv în activitatea stabilită de lege sau norme de lucru specifice unor proiecte europene.

Asociația ROREG nu transmite datele dumneavoastră terților, dar le poate pune la dispoziția autorităților și instituțiilor abilitate de lege, la solicitarea acestora în baza legii.

Datele pe care le colectăm sunt stocate în Spațiul Economic European și sunt păstrate strict pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, pe toată durata contractuală sau până la expirarea obligațiilor contractuale, legale și a termenelor de arhivare prevăzute de legislație pentru diferitele categorii de documente.

Supraveghere video

Asociația ROREG prelucrează date cu caracter personal, respectiv imaginea prin intermediul sistemelor video situate la punctul de lucru de la adresa str. Proclamația de la Timișoara, nr. 5, Timișoara, în scopul monitorizării accesului persoanelor în instituție, al asigurării securității spațiilor și bunurilor instituției, precum și al siguranței persoanelor aflate în sediul instituției. În această locație există marcaje corespunzătoare cu simboluri specifice înregistrării video, urmate de mesajul ”Zona supravegheata video”.

Politica de Cookies

Site-ul www.roreg.eu nu folosește fișiere de tip cookie.

Site-ul www.roreg.eu aparține și este dezvoltat și editat de către Asociația ROREG.

IP-urile persoanelor care accesează site-ul va fi prelucrat doar în scopuri de protecție și detectare a atacurilor informatice asupra infrastructurii informatice a Asociației ROREG și în scopul detectării avariilor sau utilizării incorecte a serviciilor informatice puse la dispoziție de către Asociația ROREG.

Crearea de profiluri și procesul decizional automatizat

Asociația ROREG nu folosește în prelucrarea datelor cu caracter personal un proces decizional automatizat, incluzând crearea de profiluri. În situația în care se va utiliza un proces decizional automatizat, Asociația ROREG vă va informa și va respecta drepturile aferente acestui tip de prelucrare.

Care sunt drepturile persoanelor vizate și cum pot fi exercitate?

Persoanele vizate au posibilitatea de a-și exercita drepturile în condițiile prevăzute de Regulamentul UE 679 / 2016.

Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteți contacta / notifica oricând la adresa: Str. Proclamația de la Timișoara, nr. 5, Timișoara, jud. Timiș, cod poştal 300054, tel. +40 256 491 981, +40 256 491 923, sau pe e-mail la adresa office@roreg.eu

În cazul în care NU mai doriți să fiți informat despre serviciile și evenimentele Asociației ROREG, vă rugăm să ne informați utilizând adresa office@roreg.eu

Pentru orice alte informații aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (cu sediul în București, Sector 1 B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, cod poștal 010336) sau pe e-mail: anspdcp@dataprotection.ro