Perioada de programare 2007-2013

Programul Operaţional Regional 2007-2013 (POR 2007 - 2013) reprezintă unul din cele şapte programe operaţionale (documente de programare) elaborate de România şi adoptate de Comisia Europeană şi va fi finanţat din unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene - Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).

Programul Operaţional Regional 2007-2013 va opera în toate cele opt Regiuni de Dezvoltare din România, urmărind o dezvoltare integrată la nivel local şi regional.

Pentru finanţarea POR pe parcursul perioadei de programare 2007-2013 sunt alocate aproximativ 4,38 miliarde Euro, din care 3,726 miliarde Euro (84%) reprezintă finanţare din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), reprezentând 19,4% din totalul Fondurilor Structurale şi de Coeziune alocate pentru finanţarea Obiectivului Convergenţă în România. Restul de fonduri provin din fonduri publice româneşti (14%) şi fonduri private.

Alocarea financiară totală pentru Regiunea Vest în perioada 2007 - 2013 este de 446,62 milioane Euro, reprezentând aproximativ 10,34% din totalul fondurilor alocate finanţării POR. Această repartizare a fondurilor are un rol orientativ şi indicativ, întrucât fondurile pot fi realocate de la o regiune la alta, în funcţie de capacitatea de absorbţie.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, (MDRL) este desemnat Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 (AM POR), potrivit deciziei Guvernului Nr. 457/2008, având responsabilitatea managementului, gestionării şi implementării asistenţei financiare alocate acestui program.

Cele opt Agenţii pentru Dezvoltare Regională (ADR-uri) sunt desemnate Organisme Intermediare pentru implementarea POR, conform angajamentelor asumate în Capitolul 21 - Politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale şi a HG 457/2008. Cele opt Organisme Intermediare pentru POR, sunt responsabile cu implementarea POR la nivel regional.

Obiectivul strategic al POR 2007-2013 constă în sprijinirea unei dezvoltări economice şi sociale durabile şi echilibrată teritorial, a tuturor Regiunilor României, potrivit nevoilor lor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere urbani, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din Regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru muncă, viaţă şi petrecerea timpului liber.

Pentru atingerea obiectivului global al POR, strategia se articulează pe mai multe obiective specifice, şi anume:

 • Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrică, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a Regiunilor;
 • Îmbunătăţirea accesibilităţii în regiuni şi în special a acesibilităţii centrelor urbane şi a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare;
 • Creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor;
 • Creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri;
 • Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea Regiunilor.

Pentru realizarea obiectivului global al POR au fost identificate 6 axe prioritare ce au ca scop dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor ţării printr-o abordare integrată, bazată pe o combinare a investiţiilor publice în infrastructura locală, politici active de stimulare a activităţilor de afaceri şi sprijinirea valorificării resurselor locale şi anume:

 • Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere;
 • Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale;
 • Îmbunătăţirea infrastructurii sociale;
 • Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local;
 • Dezvoltarea durabilă a turismului regional şi local;
 • Asistenţă tehnică.

În cadrul celor 6 axe prioritare ale POR 2007-2013 se finanţează:

 • Transformarea oraşelor în care trăim: servicii urbane mai bune, inclusiv în transport, un sistem de locuinţe sociale îmbunătăţit, reabilitarea clădirilor istorice;
 • Şosele de centură şi drumuri mai bune, atât în oraşe, cât şi la nivel judeţean;
 • Spitale, şcoli, servicii sociale şi unităţi moderne de intervenţie în situaţii de urgenţă;
 • Dezvoltarea afacerilor locale şi regionale: pregătirea platformelor industriale dezafectate şi poluate pentru noi activităţi, sprijin pentru microîntreprinderi;
 • Servicii turistice de calitate, restaurarea şi promovarea siturilor de patrimoniu, îmbunătăţirea infrastructurii turistice.

Implementarea Programului Operaţional Regional ar trebui să conducă, în ultimă instanţă, la diminuarea disparităţilor interregionale, precum şi a disparităţilor din interiorul regiunilor, între mediul urban şi rural, între centrele urbane şi arealele adiacente, iar în cadrul oraşelor, între zonele atractive pentru investitori şi cele neatractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale.

Programul Operațional Regional (POR) 2007-2013